PostgreSQL 使用

参考 https://wiki.archlinux.org/index.php/PostgreSQL 初始化 sudo -u postgres -i PostgreSQL 命令基本都使用 postgres 用户进行操作 initdb --locale en_US.UTF-8 -E UTF8 -D '/var/lib/postgres/data'

January 1, 2019 · 1 min · lyincc